Organizer

«SVK» LLC

Novosibirsk, Stantsionnaya str., 104
Tel. +7 923 130 83 57
Tel. +7 (383) 304-83-68
Tel. +7 (383) 304-83-88
Email: kondrateva@svkexpo.ru

Opening hours for exhibitors 08:30-17:30